آیا کرکس باید، گل فراموشم مکن نوش جان کند؟

از شغال چه انتظاری دارید؟ که برایتان پوست بیاندازد؟

– مطلق گرایی دینی:

مطلق گرایی یَعنی چه؟ مطلق گرایی پنداری است که نگاهی یک سویه و شک ناپذیر نسبت به هر مسئله ای دارد، مطلق گرایان هَستی را سیاه و سپید دیده و در پیش آنان رنگ های دیگری جز آن دو، وجود خارجی ندارند. مطلق گرایی یک مهم را تَنها خوبِ مطلق و یا بَد مطلق معرفی می کند و اجازه هیچگونه پرسش و کنکاشی در باب مسئله مورد بحث را نداده و نمی دهد.

ده فرمان آزاد مردی برتراند راسل:

۱- هیچگاه هیچ چیز را یقین مپندار.

۲- هرگز فکر نکن که کوشش برای پوشاندن حقیقت کار درستی است، زیرا بدون شک در نهایت حقیقت از پرده برون خواهد شد.

۳- هرگز سعی نکنید از اندیشه ای که میدانید بی ­تردید در آن پیروز خواهید شد، دل سرد شوید.

پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه‌ی برگ‌ها آهوان برآوردند؛ یا در خطوطِ کوهپایه‌ یی

Hide