ده فرمان آزاد مردی برتراند راسل:

۱- هیچگاه هیچ چیز را یقین مپندار.

۲- هرگز فکر نکن که کوشش برای پوشاندن حقیقت کار درستی است، زیرا بدون شک در نهایت حقیقت از پرده برون خواهد شد.

۳- هرگز سعی نکنید از اندیشه ای که میدانید بی ­تردید در آن پیروز خواهید شد، دل سرد شوید.

Hide