کمونیسم در کنار ادیان ابراهیمی، تبلور و دستاورد اندیشه ها و اخلاق بردگان در تاریخ است و هرچند شعار و ادعای آن ضدیت با دین بوده ولی می توان ادعا کرد که نزدیک ترین ایدئولوژی به پندار مذهبی پیروان ادیان ابراهیمی و به خصوص مسیحیت، همان مارکسیسم می باشد.

Hide