این روزها و با انتشار اسنادی دیگر مبنی بَر دست داشتن آمریکا در آنچه که “کودتای ۲۸ مرداد” خوانده می شود، دوباره فضایِ مجازی از نگاشته ها و تَحلیل هایِ فراوانی در رابطه با دکتر مصدق و کودتایِ  درباری – آمریکایی بر علیه وی پُر شده است، اینجانب وظیفه شَخصی اَم می دانم که اندکی از آنچه در اینباره می دانم را با شما همراهان گرانقدر، در میان بگذارم.

Hide