– شاپور بختیار و ملی گرایی:

بی تردید، نام زنده یاد شاپور بختیار با ملی گرایی و میهن دوستی گره خورده و تا زمانی که ایران پابرجا باشد، جان فشانی و از خود گذشتگی او در یادها جاودان خواهد ماند. مرغ طوفانی که در ترسناک ترین روزهای تاریخ ایران، جسارت به خرج داد و با فروتنی و فداکاری، سکان کشتی به گل نشسته ایران را به دست گرفت تا بلکه بتواند مملکت را از پسرفت نجات داده و به سوی آزادی، دموکراسی و سکولاریسم هدایت کند.

Hide