– گوهر عشقی کیست؟

گوهر عشقی شیر زنی است از تَبار  بابک ها و کاوه ها و مازیار های ایران زمین، بانویی است که جان خودش و تَنها دخترش را بر کف دست گرفته و به خون خواهی نازنین پسرِ دلاورش، برخاسته است. گوهر عشقی، گوهری است نایاب که عشق را مَعنا می کند.

برای پرهیز از انواع عقاید احمقانه ای که نوع بشر مستعد آن است، نیازی به نبوغ فوق بشری نیست. چند قاعده ساده شما را اگر نه از همه خطاها، دست کم از خطاهای ابلهانه بازمیدارد. اگر موضوع چیزی است که با مشاهده روشن میشود، مشاهده را شخصاً انجام دهید. ارسطو میتوانست از این باور اشتباه که خانمها دندانهای کمتری از آقایان دارند با یک روش ساده پرهیز کند: از خانمش بخواهد که دهانش را باز کند تا دندانهایش را بشمارد. 

– نژاد پرستی چیست؟

نژادپرستی نوعی تبعیض بسیار مخرب میان انسانها و یک رفتار بسیار تند و خشن و پر قدرت بر اساس نژادشان است. باوری را میتوان نژادپرست نامید که ادعا کند یک گروه از انسانها بصورت ذاتی و درونی و غیر اکتسابی نسبت به بقیه انسانها والاتر یا پست ترند و لذا شایسته احترام و برخورداری از حقوق برابر با سایر انسانها نیستند. 

دُختر بچه یِ موبور با چشمانی تیره و بزرگ، چنگال را که در کیک میوه ای اش فرو می بُرد، سَرش را بالا گرفت و به مَردی که آنورِ میز، بَر روی صندلی ولو شده بود و روزنامه می خواند، نگاه کرد.

_ بیوگرافی احمد کسروی:

سید احمد حکم‌آبادی که بعدها نام خانوادگی کَسرَوی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهش‌گر، حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی بود.

کاسترو با پیژامه ای چروکیده تفنگی آب پاش به دست دارد و نشانه می رود تمامی شکوفه هایِ سپید درختانِ شهر را

آیا کرکس باید، گل فراموشم مکن نوش جان کند؟

از شغال چه انتظاری دارید؟ که برایتان پوست بیاندازد؟

– مطلق گرایی دینی:

مطلق گرایی یَعنی چه؟ مطلق گرایی پنداری است که نگاهی یک سویه و شک ناپذیر نسبت به هر مسئله ای دارد، مطلق گرایان هَستی را سیاه و سپید دیده و در پیش آنان رنگ های دیگری جز آن دو، وجود خارجی ندارند. مطلق گرایی یک مهم را تَنها خوبِ مطلق و یا بَد مطلق معرفی می کند و اجازه هیچگونه پرسش و کنکاشی در باب مسئله مورد بحث را نداده و نمی دهد.

ده فرمان آزاد مردی برتراند راسل:

۱- هیچگاه هیچ چیز را یقین مپندار.

۲- هرگز فکر نکن که کوشش برای پوشاندن حقیقت کار درستی است، زیرا بدون شک در نهایت حقیقت از پرده برون خواهد شد.

۳- هرگز سعی نکنید از اندیشه ای که میدانید بی ­تردید در آن پیروز خواهید شد، دل سرد شوید.

پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه‌ی برگ‌ها آهوان برآوردند؛ یا در خطوطِ کوهپایه‌ یی

Hide