کمونیسم در کنار ادیان ابراهیمی، تبلور و دستاورد اندیشه ها و اخلاق بردگان در تاریخ است و هرچند شعار و ادعای آن ضدیت با دین بوده ولی می توان ادعا کرد که نزدیک ترین ایدئولوژی به پندار مذهبی پیروان ادیان ابراهیمی و به خصوص مسیحیت، همان مارکسیسم می باشد.

این روزها و با انتشار اسنادی دیگر مبنی بَر دست داشتن آمریکا در آنچه که “کودتای ۲۸ مرداد” خوانده می شود، دوباره فضایِ مجازی از نگاشته ها و تَحلیل هایِ فراوانی در رابطه با دکتر مصدق و کودتایِ  درباری – آمریکایی بر علیه وی پُر شده است، اینجانب وظیفه شَخصی اَم می دانم که اندکی از آنچه در اینباره می دانم را با شما همراهان گرانقدر، در میان بگذارم.

– شاپور بختیار و ملی گرایی:

بی تردید، نام زنده یاد شاپور بختیار با ملی گرایی و میهن دوستی گره خورده و تا زمانی که ایران پابرجا باشد، جان فشانی و از خود گذشتگی او در یادها جاودان خواهد ماند. مرغ طوفانی که در ترسناک ترین روزهای تاریخ ایران، جسارت به خرج داد و با فروتنی و فداکاری، سکان کشتی به گل نشسته ایران را به دست گرفت تا بلکه بتواند مملکت را از پسرفت نجات داده و به سوی آزادی، دموکراسی و سکولاریسم هدایت کند.

کوه بلندی بود که لانه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت. یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد. بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود.

– گوهر عشقی کیست؟

گوهر عشقی شیر زنی است از تَبار  بابک ها و کاوه ها و مازیار های ایران زمین، بانویی است که جان خودش و تَنها دخترش را بر کف دست گرفته و به خون خواهی نازنین پسرِ دلاورش، برخاسته است. گوهر عشقی، گوهری است نایاب که عشق را مَعنا می کند.

برای پرهیز از انواع عقاید احمقانه ای که نوع بشر مستعد آن است، نیازی به نبوغ فوق بشری نیست. چند قاعده ساده شما را اگر نه از همه خطاها، دست کم از خطاهای ابلهانه بازمیدارد. اگر موضوع چیزی است که با مشاهده روشن میشود، مشاهده را شخصاً انجام دهید. ارسطو میتوانست از این باور اشتباه که خانمها دندانهای کمتری از آقایان دارند با یک روش ساده پرهیز کند: از خانمش بخواهد که دهانش را باز کند تا دندانهایش را بشمارد. 

– نژاد پرستی چیست؟

نژادپرستی نوعی تبعیض بسیار مخرب میان انسانها و یک رفتار بسیار تند و خشن و پر قدرت بر اساس نژادشان است. باوری را میتوان نژادپرست نامید که ادعا کند یک گروه از انسانها بصورت ذاتی و درونی و غیر اکتسابی نسبت به بقیه انسانها والاتر یا پست ترند و لذا شایسته احترام و برخورداری از حقوق برابر با سایر انسانها نیستند. 

دُختر بچه یِ موبور با چشمانی تیره و بزرگ، چنگال را که در کیک میوه ای اش فرو می بُرد، سَرش را بالا گرفت و به مَردی که آنورِ میز، بَر روی صندلی ولو شده بود و روزنامه می خواند، نگاه کرد.

_ بیوگرافی احمد کسروی:

سید احمد حکم‌آبادی که بعدها نام خانوادگی کَسرَوی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهش‌گر، حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی بود.

کاسترو با پیژامه ای چروکیده تفنگی آب پاش به دست دارد و نشانه می رود تمامی شکوفه هایِ سپید درختانِ شهر را

Hide